Archive for May, 2020

HALA OPĚT V PROVOZU OD 11.5.2020

Sunday, May 10th, 2020

 Vláda svým usnesením č. 453 s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.: UMOŽŇUJE přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť   a to výhradně  v posilovnách, tělocvičnách  a fitness centrech, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:

i. omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých

10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,

ii. nelze používat šatny a sprchy,

iii. vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,

iv. zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,

v. průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

vi. zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,

vii. klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

viii. prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,

ix. používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,

x. je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,

xi. v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se

zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při

dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,

xii. upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a

dezinfekce prostor;“

Výše uvedené opatření je třeba vykládat za účelem odstranění případných nejasností tak, že:

• Je dovolena přítomnost veřejnosti pouze v posilovnách, tělocvičnách a fitness centrech, tj.

v žádných jiných provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť (včetně vnitřních

bazénů). Pod termínem „tělocvična“ je třeba rozumět vnitřní sál určený především pro skupinová

cvičení, kde budou zřetelně vyznačeny stacionární body, vzdálené od sebe nejméně 2 metry,

v počtu 8 pro cvičící osoby a 1 pro trenéra – viz výše pod xi. Není tedy např. dovoleno provozovat

v „tělocvičně“ basketbal, sálovou kopanou, florbal apod. Je nutno plně dodržovat stanovená

režimová opatření, tj. mimo jiné se vůbec nesmí používat šatny a sprchy. Záchody lze používat výhradně, pokud je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. Při používání záchodů je třeba používat ochranný prostředek dýchacích cest.

Národní Sportovní Agentura uvádí, že toto výkladové stanovisko bylo před jeho uveřejněním odsouhlaseno Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Čerpání neodehraných hodin 2019/2020

Sunday, May 10th, 2020

Pěkný den, vzhledem k opětovnému provozu haly (za zvýšených hygienických opatření) od 11.5.2020, je možné odehrát hodiny, které jste měli předplaceny v letošní zimní sezóně 2019/2020. Čerpání těchto hodin je možné do 30.9.2020 včetně. Pevné zdraví a budeme se těšit na vaši návštěvu. Tenisu zdar

Od 1.5.2020 platí jednotná cena 250,-/hod (pro nově  příchozí hráče).